• Platby a ceny obědů

    • Úplata za školní stravování

     Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1.9. - 31.8., ve kterém dosahují určeného věku.

     Zvýšení stravného od 1.2.2020

     Vzhledem k neustále stoupajícím cenám potravin a nemožnosti dodržet finanční normativ a naplnit spotřební koš a zároveň plnit nutriční doporučení v ZŠ, přistoupila školní jídelna k navýšení ceny oběda u všech kategorií strávníků.

     ZŠ 7- 10 let.....................24,- Kč

     ZŠ 11- 14 let....................28,- Kč

     ZŠ 15 let a více................31,- Kč

     Tito strávníci hradí pouze cenu potravin dle zákona o školním stravování.

      

     Způsob platby stravného

     Platba stravného je možná pouze bezhotovostně.

     Platba z bankovních účtů je prováděna zálohově. K této platbě je nutno zadat trvalý příkazk a mít na účtu potřebnou částku, aby byla platba provedena. Pokud nebude stravné uhrazeno do posledního dne v měsíci, bude žák vyškrtnut ze stravování resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb.

     Přeplatky na stravném se  vrací na začátku nového školního roku, v první polovině měsíce září.

     Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí ŠJ.

      

     K 1.6.2016 dochází ke změně bankovního účtu pro zasílání stravného školní jídelny.

     Nové číslo účtu: 2700986738/2010

     Variabilní symbol pro žáky: dle evidenčního čísla u vedoucí ŠJ

     Záloha na 1 žáka 450 – 500 Kč, platbu provádějte kolem 15. v měsíci na měsíc následující.

     Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka.

      

     Žádáme Vás, abyste od tohoto data všechny úhrady platili na tento nový účet. Děkujeme.