• Probíhající projekty

    • Projekt – „Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání

     (realizace: zahájení od 1.9.2022 do 28.2.2024)

     Naše škola byla úspěšná v žádosti o grant Erasmus+, v aktivitě „Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání“. Náš projekt nazvaný: Tvořivý svět (Creative world) trvá po dobu 18 měsíců od 01. 09. 2022 do 29. 02. 2024. Maximální výše grantu činí 37.059,- EUR.
     Pět pedagogů školy se účastnilo v měsíci dubnu týdenního vzdělávání v Dublinu v Irsku. Dva pedagogové AJ se zdokonalovali v metodice výuky cizího jazyka. Další tři vyučující se zabývali digitálními technologiemi a metodami výuky robotiky a algoritmizace pro výuku informatiky na základní škole. Zahraniční vzdělávání pedagogů bylo velmi inspirativní, získali spoustu nových vědomostí a zkušeností nejen od lektorů kurzů, ale zejména od zahraničních pedagogů. Poznali specifika vzdělávacího systému Irska i jiných zemí EU a navštívili také několik zajímavých míst v Irsku.
     Druhá část projektu bude uskutečněna na podzim - od 8. do 14. října 2023. Téměř 30 dětí pojede s několika pedagogy realizovat aktivity projektu do základní školy ve Slovinsku. Během návštěvy
     proběhnou společné činnosti žáků (workshopy, skupinové práce, prezentace). Cílem je rozvoj nadání žáků v oblastech - digitální dovednosti (3D tisk, 3D modelování, základy programování, aplikace digitálních nástrojů pro čtenářskou gramotnost) a také tzv. soft skills (komunikace, kooperace, jazyková vybavenost, sdílení zkušeností, plánování). Veškeré výdaje na cestování, ubytování a aktivity v rámci projektu jsou hrazeny z fondu EU. Výběr žáků bude proveden na základě stanovených kritérií a testy (mimo jiné ověřením základních znalostí AJ, základních dovedností v oblasti IT – zejména algoritmizace, a další doplňková kritéria). Návštěva zahraničí je atraktivní alternativou k běžným hodinám a stane se určitě obohacujícím a inspirativním zážitkem pro obě strany. 
      

      

     Projekt – „O2 chytrá škola (Podpořeno z programu O2 Chytrá škola)

     (realizace: zahájení od 1.1.2023 do 31.12.2024)

      

     Nadace O2 chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice. 

     Maximální výše grantu činí: 61.150,- Kč

     2 hlavní cíle:

     Jeden cíl pro naši školu:

     - cílem je zvednout úroveň digitální gramotnost aktérů vzdělávání a jejich znalosti o bezpečí na internetu, neboť škola většinu komunikace a dokumentace zajišťuje právě nástrojem EDUPAGE na cloudu. Školení nám pomohou zejména aktivovat myšlení uživatelů žádoucím způsobem s ohledem na bezpečnost při používání ON-LINE aplikací.

     Dalším cílem je dopad i mimo naši organizaci:

     - pomoc okolním MŠ - zavádění školního elektronického systému (zejména pro efektivní a bezpečnou komunikaci s rodiči)

     - pilotáž inovativních řešení. Konkrétně v používání AR ve výuce. A následná metodická pomoc okolním školám - aktivním prožitkem pedagoga během workshopu. Máme již dostatek zkušeností s technologií a dostatek techniky. Ale použijeme i metodických materiálů z webu O2 k danému tématu.

     Odkaz na web nadace: https://o2chytraskola.cz/

      

     Projekt – „Národního plánu obnovy  - Doučování

     (realizace: zahájení od 1.1.2023 do 31.8.2023)

      

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

      

      

     Projekt – „Komunitní venkovské tábory“ (ve spolupráci s KPŠ ZŠ Nezamyslice, z. s.  a MAS Hanácký venkov, z. s. )

     (realizace: zahájení od 1.1.2023 do 31.12.2025)

     Projekt "Podpora komunitních aktivit v území MAS Hanácký venkov I"

     Tento projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost+ je zaměřen na podporu komunitních aktivit v území MAS Hanácký venkov, z. s. Konkrétně je projekt zacílen na podporu dvou skupin osob - seniorů a osob pečujících o malé děti. Projekt bude realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a to prostřednictvím tří aktivit:

     - Podpora v aktivním zapojování se seniorů do života v místní komunitě.

     - Programy podporující mezigenerační dialog a soužití.

     - Komunitní venkovské tábory.

     Naše škola pokračuje dalším 3-letým obdobím v pořádání příměstských táborů během letních prázdnin. Stalo se tak díky výborné spolupráci se spolkem založeným rodiči - Klub přátel ZŠ Nezamyslice, z.s. a spolkem Místní akční skupina MAS Hanácký venkov, z. s.

     Projekt se zaměřuje na rozšíření péče o děti navštěvující 1. stupeň základní školy na Masarykově základní škole a mateřské škole Nezamyslice formou organizace příměstských táborů. Díky zavedení této aktivity se budou moci rodiče dětí plně věnovat pracovním povinnostem a budou je moci skloubit s rodinným životem.

      

     Projekt „Sportuj ve škole (ASŠK)“

     (realizace: 1.9.2020, každoročně)

     Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá „Sportuj ve škole“ na 1000 školách! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři, trenéři, aprobované učitelky 1. stupně ZŠ či vychovatelky ŠD. Na naší škole jsou to pohybové hry navíc pro žáky 1. ročníku a pro 3. – 5 . ročník florbal.

     Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

      

      

     Projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“  – podpůrná opatření

     (realizace: projekt každoročně realizován)

      

     Naše škola je zapojena do projektu na podporu zdravé výživy žáků. Podpořeni jsou žáci 1. a 2. stupně, kteří dostávají 1 x za týden balíček ovoce a zeleniny a mléka díky dotaci z ESF a SZIF. V rámci projektu je podporován zdravý životní styl a vyvážená strava.  Oba projekty probíhají souběžně a byly od školního roku 2017/2018 rozšířeny na všechny žáky. V tomto školním roce byl bohužel i tento program omezen z důvodu omezení provozu školy v jarním období (šíření infekce nemoci COVID-19). V předcházejícím školním roce došlo  ke změně dodavatele na žádost školy – pro změnu kvality dodávaného sortimentu. Bohužel ani nově nasmlouvaná firma nebyla schopna dodržet všechny parametry k naší spokojenosti, proto bude v dalším období hledán jiný dodavatel. Nyní dodává firma BOVYS, s.r.o.

      

     Připojení k celosvětové síti "EDUROAM"


     Naše instituce/škola je připojena k eduroamu


     Eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v polovině roku 2019. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

     Jeden účet. Kdekoliv.


     Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu.

     Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

     Služba je pro všechny účastníky zdarma.

     Aktivace eduroam účtu


     V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm zsnezamyslice.cz. Například tedy: novak@zsnezamyslice.cz.

     Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

         název sítě (SSID): eduroam
         protokol připojení: 802.1x
         zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
         ověřování: PEAP
         vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
         jméno RADIUS serveru: radius.zsnezamyslice.cz
         certifikační autorita: Cesnet CA
         IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP


     Pokryté prostory

     Eduroam je vysílán ve všech učebnách školy.

     Filtrování provozu


     Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25). Pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

     Podpora

     Uživatelé naší školy se mohou obracet na email posta@zsnezamyslice.cz doplňte prosím a nebo telefon +420 727 98 98 68.

     Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.