• Probíhající projekty

    • Projekt – „Příměstské tábory ZŠ Nezamyslice“ (ve spolupráci s KPŠ ZŠ Nezamyslice, z.s.)

     (realizace: zahájení od 1.6.2020 do 30.10.2022)

     Naše škola poprvé v historii uspořádala během uplynulých letních prázdnin vlastní příměstské tábory. Stalo se tak díky výborné spolupráci se spolkem založeným rodiči - Klub přátel ZŠ Nezamyslice, z.s. a spolkem Místní akční skupina MAS Hanácký venkov, z. s.

     Projekt se zaměřuje na rozšíření péče o děti navštěvující 1. stupeň základní školy na Masarykově základní škole a mateřské škole Nezamyslice formou organizace příměstských táborů. Díky zavedení této aktivity se budou moci rodiče dětí plně věnovat pracovním povinnostem a budou je moci skloubit s rodinným životem.

     Trvání projektu bude 3 roky. Celkové předpokládané náklady na projekt jsou ve výši: 1.018.000,- Kč. Mimo jiné bude dětem za finance pořízeno další potřebné vybavení pro sport, vzdělání a relaxaci ve škole, které budou moci využívat i po ukončení projektu. Rodiče v každém turnusu platili část nákladů, a to zejména stravu a nutné výdaje na výlety či aktivity. Ostatní náklady byly hrazeny z projektu.

                 První ročník táborů byl zejména při jejich přípravě značně ovlivněn epidemiologickými opatřeními. Naštěstí se vše podařilo zvládnout a celkem se uskutečnilo 5 turnusů pro celkem 63 dětí (z toho některé byly i na třech táborech).

     Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem táborníkům i rodičům. V „covidovém období“, kdy nebylo jisté, za jakých podmínek, či zda se příměstské tábory uskuteční, se pro nás nakonec otevření  táborových turnusů stalo výzvou. Jak zvolaly některé lektorky: „Byla to „rychlovka,“ ale nakonec jsme se na vás těšily!“

     Snažili jsme se, aby se milí táborníci s námi necítili jako ve škole, aby jim chutnalo a hlavně, aby se nenudili. Snad se nám to podařilo, jelikož byli po celou dobu hodní, úžasní,  báječní – prostě SUPER a chovali se tak,  že jsme vás vždy na konci turnusu v plném počtu  vrátili živé a zdravé, což byl pro nás prvořadý úkol.

     Poděkování patří i rodičům za vstřícnost a důvěru svěřit děti právě nám!
     A jak se říká: „Kdo si hraje, nezlobí!“. Rádi vzpomínáme na krásné prázdniny a mnoho zážitků, které jsme si s vámi užili i my lektoři táborů.

      

     Přikládáme osobní názor jedné účastnice 1. turnusu:

     Tento tábor se mi moc líbil, byl zábavný a hravý. Hráli jsme spolu spoustu her – nejvíce se mi líbila hra na Hadího muže a Hadí ženu. Navštívil nás také klaun, se kterým jsme mohli vyzkoušet skákadlo, žonglování, jednokolku, malé kolo a chůdy. Byli jsme také v kině na pohádce Hotel Transylvánie 3 a v Kroměříži v Dětském světě, kde byl skákací hrad, trampolína a různé prolézačky. S paní učitelkou jsme si malovali trička a tašky na památku. Tábor byl báječný a doufám, že příští rok bude zase. Paní učitelky byly moc hodné a laskavé.

     Za všechno moc děkuji Anežka H.

      

     Projekt – „Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov“

     (realizace: zahájení od 1.3.2018 do 31.12.2021)

      

     I v tomto školním roce projekt pokračoval i přesto, že byl v jarním období také ovlivněn epidemiologickou situací. Hlavním cílem projektu MAP II (místní akční plán) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách s podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Tento cíl bude realizován prostřednictvím Rozvoje a aktualizace MAP, evaluace a monitoringu MAP a Implementace MAP a plněním dílčích cílů MAP. Dílčími cíli jsou systémové zlepšení řízení ZŠ a MŠ, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání, nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území (dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání každého žáka v inkluzivní škole) a zkvalitnění spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností (využití místních mimoškolních zdrojů a rozvoj vzdělávání dětí a žáků). Naplnění cíle projektu bude dosaženo kvalitním řízením procesu rozvoje a aktualizace MAP. Dále také důslednou informovaností cílových skupin o průběhu a realizaci projektu, využitím potenciálu především povinných pracovních skupin a spoluprací s projektem SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v území), IKAPem (Implementace Krajského akčního plánu) prostřednictvím pracovní skupiny Vzdělávání, Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje. rozvoj kompetencí učitelů ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků ze Science center.

     Konkrétně se naše škola aktivně zapojila prostřednictvím svých 3 pedagogů do pracovní skupiny: polytechnika, cizí jazyky a čtenářská gramotnost. Ředitel školy je zapojen také do evaluace aplikovaných výstupů. Díky projektu se mohou naši pedagogové dále vzdělávat (úspora času  a prostředků na další vzdělávání – workshopy se konají v rámci regionu a zdarma). Velkým přínosem je zejména osobní setkávání pedagogů a sdílení zkušeností.

      

     Projekt „Sportuj ve škole (ASŠK)“

     (realizace: 1.9.2020, každoročně)

     Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá „Sportuj ve škole“ na 1000 školách! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři, trenéři, aprobované učitelky 1. stupně ZŠ či vychovatelky ŠD. Na naší škole jsou to pohybové hry navíc pro žáky 1. ročníku a pro 3. – 5 . ročník florbal.

     Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

      

      

     Projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“  – podpůrná opatření

     (realizace: projekt každoročně realizován)

      

     Naše škola je zapojena do projektu na podporu zdravé výživy žáků. Podpořeni jsou žáci 1. a 2. stupně, kteří dostávají 1 x za týden balíček ovoce a zeleniny a mléka díky dotaci z ESF a SZIF. V rámci projektu je podporován zdravý životní styl a vyvážená strava.  Oba projekty probíhají souběžně a byly od školního roku 2017/2018 rozšířeny na všechny žáky. V tomto školním roce byl bohužel i tento program omezen z důvodu omezení provozu školy v jarním období (šíření infekce nemoci COVID-19). V předcházejícím školním roce došlo  ke změně dodavatele na žádost školy – pro změnu kvality dodávaného sortimentu. Bohužel ani nově nasmlouvaná firma nebyla schopna dodržet všechny parametry k naší spokojenosti, proto bude v dalším období hledán jiný dodavatel. Nyní dodává firma BOVYS, s.r.o.

      

     Projekt "Šance pro děti se SVP"


     Naše škola ve spolupráci s jinou školou realizuje projekt "Šance pro děti se SVP", číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004871, financovaný ze strukturálních fondů EU. Hlavním realizátorem je: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín.

     „Šance pro děti se SVP“ je projekt, který pomáhá začleňovat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Volba aktivit a výstupy projektu jsou koncipovány tak, aby všechny aktivity tvořily dohromady jeden propojený a logicky uzavřený celek. Aktivity vytváření center kolegiální podpory, podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce a tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro RVP ZV, se vzájemně doplňují a tvoří úspěšný základ pro rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a pro boj proti formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí.

     Projekt má za cíl vytvořit na území dopadu a v rámci zapojených subjektů, kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

     Za projektem stojí zkušený realizační tým pracovníků a pedagogů, který pracuje s cílovou skupinou již mnoho let a má tak ideální předpoklady prostřednictvím tohoto projektu poskytnout své odborné zkušenosti a znalosti ostatním pedagogům.

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     Připojení k celosvětové síti "EDUROAM"


     Naše instituce/škola je připojena k eduroamu


     Eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v polovině roku 2019. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

     Jeden účet. Kdekoliv.


     Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu.

     Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

     Služba je pro všechny účastníky zdarma.

     Aktivace eduroam účtu


     V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm zsnezamyslice.cz. Například tedy: novak@zsnezamyslice.cz.

     Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

         název sítě (SSID): eduroam
         protokol připojení: 802.1x
         zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
         ověřování: PEAP
         vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
         jméno RADIUS serveru: radius.zsnezamyslice.cz
         certifikační autorita: Cesnet CA
         IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP


     Pokryté prostory

     Eduroam je vysílán ve všech učebnách školy.

     Filtrování provozu


     Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25). Pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

     Podpora

     Uživatelé naší školy se mohou obracet na email posta@zsnezamyslice.cz doplňte prosím a nebo telefon +420 727 98 98 68.

     Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.