• Školní vzdělávací program

    • VIZE ŠKOLY

     „Kdo se dobře cítí, ten dosahuje lepších výsledků“

      
     Zaměření školy
      
     Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.
      
     Za nejpodstatnější zaměření školy považujeme:
      
     • jazykovou vybavenost žáků,
     • osvojení základů matematiky, její aplikaci v praxi,
     • osvojení práce s informačními technologiemi,
     • pohybovou a sportovní výchovu,
     • integraci žáků se speciálními potřebami,
     • naplnění volného času dětí širokou nabídkou nepovinných předmětů a zájmových kroužků.

      

     Jazykovou vybaveností nemyslíme jen studium cizích jazyků, ale také dokonalé zvládnutí jazyka mateřského. Od 3. třídy je výuka anglického jazyka povinná.
      
     Matematika jako jeden ze základů praktického života, logiky a metodologie patří mezi stěžejní předměty ve škole. Posílení zájmu žáků o tento předmět patří k našim prioritám.
      
     Bez informačních technologií již dnešní život není možný. Proto již od prvního ročníku učíme děti základ jejich obsluhy a využívání.
      
     Ke sportu vedeme děti nejen v tělesné výchově, ale i při dalších akcích pořádaných naší školou, např. školy v přírodě, lyžařské a plavecké výcviky.
      
     Velká péče je věnována dětem se speciálními potřebami. Naše škola jim to svým integračním programem plně umožňuje.
      
     Nabídka školní družiny určitě uspokojí všechny zájemce o smysluplné využití volného času jako je například: práce s keramikou, výtvarné činnosti, sportovní činnosti, práce s internetem, spolupráce s místními hasiči.
      
     V rámci procesu vzdělávání se věnujeme mimo jiné následujícím kompetencím:
      
     Učení
     • být schopen vzít v úvahu zkušenost,
     • dávat věci do souvislostí,
     • organizovat svůj učební proces,
     • být schopen řešit problémy,
     • být zodpovědný za své učení

      

     Objevování
     • získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich věrohodnost,
     • zvažovat různé zdroje dat,
     • radit se s lidmi ze svého okolí,
     • konzultovat s experty,
     • vytvářet a pořádat dokumentaci

      

     Myšlení a uvažování
     • chápat kontinuitu minulosti a současnosti,
     • nahlížet aspekty rozvoje společnosti kriticky,
     • být schopen se vyrovnávat s nejistotou a komplexností situace,
     • účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor,
     • vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci,
     • hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím,
     • vnímat hodnoty umění, literatury atd.

      

     Komunikace
     • rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích,
     • být schopen prezentovat, mluvit na veřejnosti,
     • obhajovat vlastní názor,
     • naslouchat a brát v úvahu názory druhých,
     • vyjadřovat se písemnou formou,
     • rozumět grafům, diagramům a tabulkám

      

     Kooperace
     • být schopen spolupráce a práce v týmu,
     • činit rozhodnutí,
     • řešit konflikty,
     • posuzovat a hodnotit,
     • navazovat a udržovat kontakty

      

     Práce
     • vytvářet projekty,
     • brát na sebe zodpovědnost,
     • přispívat k práci skupiny a společnosti,
     • organizovat svou vlastní práci,
     • projevovat solidaritu,
     • ovládat matematické a modelové nástroje

      

     Adaptace
     • využívat informační a komunikační techniky,
     • být flexibilní při rychlých změnách,
     • nalézat nová řešení,
     • být houževnatý v případě obtíží